installatie-voorwaarden en onderhoud.

ARTIKEL 1 - VOORWAARDE OM INSTALLATIE TE KRIJGEN.

1.1. MyPitch zal op verzoek van de Club één of meerdere palen,camera's en bijhorende kasten installeren, afhankelijk van de door de Club gekozen formule:

Betalende installatie Club: De Club kan kiezen voor een betalende installatie door 3.999 EUR per paal, camera’s en bijbehorende kast per jaar of 399 EUR per paal, camera’s en bijbehorende kast per maand te betalen. Bij een betalende installatie Club  krijgen alle leden van de club vanaf de leeftdijscategorie U13 toegang tot MyPitch Premium.

Voor de duidelijkheid, kan de Club één paal, twee (2) camera’s en één bijhorende kast krijgen voor 3.999 EUR, twee palen (indien noodzakelijk), vier (4) camera's en bijhorende kasten voor 7.998 EUR, enzovoort.

Betalende installatie Team: De Club kan kiezen voor een betalende installatie door 999 EUR per paal, camera’s en bijbehorende kast per jaar of 99 EUR per paal, camera’s en bijbehorende kast per maand betalen. Bij een betalende installatie Team krijgen alle leden van maximum twee (2) teams toegang tot MyPitch Premium. Per extra team betaalt de club 50 EUR per maand extra op de eerste dag van de volgende maand. Het toevoegen van een team dient schriftelijk via info@myptich.app of het contactformulier op onze website https://www.mypitch.app/contact te gebeuren.

1.2. De in artikel 1.1. bedoelde prijzen zijn die welke gelden op het ogenblik van de sluiting van de Overeenkomst. Voor elk later verzoek van de Club voor extra betaalde installaties, zijn de op het moment van dit verzoek geldende prijzen, zoals door MyPitch medegedeeld op haar website of rechtstreeks aan de Club, van toepassing.

1.3. De verplichting tot installatie door MyPitch van de paal, camera’s en bijhorende kast wordt opgeschort totdat de Club de in de bestelling aangegeven kosten hebben betaald (in geval van betalende installatie).

ARTIKEL 2 - INSTALLATIEVOORWAARDEN

2.1. De Club moet garanderen dat, zowel technisch als juridisch, de paal, camera’s en bijbehorende kast naast het veld (kosteloos) mogen worden geïnstalleerd en dat deze installatie niet in strijd is met de geldende stedenbouwkundige of enige andere voorschriften. De Club verklaart en garandeert ten opzichte van MyPitch dat zij bevoegd is om toestemming te verlenen voor de installatie van de paal, de camera’s en de bijhorende kast of dat zij beschikt over de nodige machtigingen van de eigenaar van de infrastructuur. De Club zal MyPitch vrijwaren tegen en schadeloos stellen voor enige en alle eisen of vorderingen van de eigenaar of de rechthebbende van de infrastructuur, alsook van derden, die voortvloeien uit een ongeoorloofde installatie.

2.2. De Partijen zullen de datum, het tijdstip en plaats van installatie overeenkomen. De Club zal MyPitch en al haar dienstverleners toegang verlenen tot de volledige infrastructuur van de Club, met inbegrip van het veld, ten behoeve van het bepalen van de plaats van installatie, de installatie en het testen van het systeem. Op verzoek van MyPitch zal de Club een plattegrond overleggen om de exacte plaats te bepalen waar de paal (indien MyPitch dit nodig acht), de camera’s en bijbehorende kast zullen worden geplaatst.

2.3. Bij de installatie van de paal (indien MyPitch dit noozakelijk acht), de camera’s en de bijhorende kast moet de Club een werkende stroomkabel (2.5 G3 kabel van minimum 10 A)die tot aan de onderkant van de kast wordt voorzien. Indien de stroomkabel buiten of ondergronds wordt gelegd, dient deze stroomkabel een buitenkabel te zijn die geschikt is voor alle weersomstandigheden. Een 230V aansluiting is vereist voor de goede werking van de camera’s en moet beschikbaar zijn binnen één (1) meter van de plaats waar de paal (indien MyPitch dit noodzakelijk acht), camera’s en de bijhorende kast worden geïnstalleerd. Indien de club kiest om met een vaste internet-verbinding te werken moet een UTP internet-kabel verstrekt worden van type CAT6 of hoger tot aan de onderkant van de kast. De internet-kabel kan maximum een lengte van 75m hebben. Indien langer dient iedere 75m een kabel-extender gebruikt te worden compatibel met cat6 of hoger. Aan het uiteinde van deze kabel moet een RJ45 connector voorzien zijn. Indien de internet-kabel buiten of ondergronds geplaatst wordt dient deze internet-kabel geschikt te zijn voor deze omstandigheden door gebruik te maken van een buitenkabel en/of een grondkabel over het gehele traject. Indien MyPitch of haar dienstverleners hiervoor zelf de nodige stroomkabels of infrastructuur moeten voorzien, zullen de kosten en arbeid aan de Club op basis van een prijsopgave worden doorgerekend.

2.4. MyPitch moet de mogelijkheid hebben om de camera’s op een afstand tussen twee (2) en vijf (5) meter van de zijlijn ter hoogte van de middellijn te installeren. De camera’s moeten tussen de 5.5m en 8.5m hoogte geïnstalleerd kunnen worden op een paal die op een vlakke ondergrond staat en kantelbaar is in 1 richting of aan een tribune. Op de plaats van installatie van de mast moet een gat van +-60cm diep gemaakt kunnen worden waarin ofwel chemisch anker of beton geplaatst wordt. Om optimaal resultaat te kunnen bekomen, worden de camera’s best zodanig geïnstalleerd dat de zon onder gaat langs de achterkant van de camera’s.

2.5. De Club mag geen veranderingen aanbrengen aan de paal, camera’s of bijhorende kast, of deze verplaatsen, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van MyPitch.

ARTIKEL 3 - EIGENDOM VAN INSTALLATIES

MyPitch is en blijft exclusieve eigenaar van de MyPitch camera’s, de paal en de bijhorende kast. De Club zal MyPitch vrijwaren tegen en schadeloos stellen voor enige en alle eisen of vorderingen, in het bijzonder eigendoms-/revidicatievorderingen, van de eigenaar of de rechthebbende van de infrastructuur betreffende de paal, camera’s of en bijbehorende kast.


ARTIKEL 4 – ANDERE GEBRUIKEN VAN INSTALLATIES

44.1. De paal, camera’s en bijhorende kast worden geïnstalleerd in het kader van de door MyPitch aangeboden diensten. De Club zal zich onthouden van en alle nodige stappen ondernemen ter voorkoming van elk contact of gebruik van de palen en camera's dat niet door de Overeenkomst wordt beoogd. Het is met name, maar zonder beperking, verboden de palen en camera’s aan te raken (behalve om ze te reinigen of anderszins te onderhouden als een voorzichtig en redelijk persoon in de zin van Bijlage 3), erop te klimmen, ze te beschilderen, er kabels of tenten op aan te brengen, er luidsprekers of lampen op te bevestigen.

4.2. Elk ander gebruik van de palen en camera's dan voorzien in de Overeenkomst vereist de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MyPitch, valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Club en is op eigen risico. De Club is exclusief verantwoordelijk voor de naleving van alle wetten en verplichtingen die op een dergelijk gebruik van toepassing zouden kunnen zijn.

  

ARTIKEL 5 – REGISTRATIE VAN MATCHEN

5.1. De volgende matchen worden geregistreerd en opgenomen: (i) alle thuismatchen van de Club die één (1) dag op voorhand beschikbaar zijn op de website van Voetbal Vlaanderen die plaatsvinden op een veld waar MyPitch-camera’s geïnstalleerd zijn en (ii) alle uitmatchen die één (1) dag op voorhand beschikbaar zijn op de website van Voetbal Vlaanderen die plaatsvinden op het veld van een andere club die ook een MyPitch-club is en waar MyPitch-camera’s geïnstalleerd zijn. Indien binnen de laatste 24u voor de aanvang van de match een aanpassing van het tijdstip van de match op Voetbal Vlaanderen gebeurt, kan het zijn dat dit niet in het MyPitch systeem geregistreerd staat.

5.2. Thuismatchen op ander veld waar geen MyPitch-camera’s geïnstalleerd zijn of uitmatchen op een ander veld waar geen MyPitch-camera’s geïnstalleerd zijn, worden niet geregistreerd en opgenomen.

ARTIKEL 6 - AANSPRAKELIJKHEID

6.1. De Club is exclusief verantwoordelijk voor de veiligheid van de infrastructuur en de installaties. De Club is aansprakelijk, ook bij overmacht, voor diefstal of verlies van en schade aan de paal, camera’s of bijhorende kast en zal dit moeten vergoeden.

6.2. De Club is verantwoordelijk voor het besluit om een verzekeringspolis af te sluiten die haar aansprakelijkheid als bewaarder van de paal, camera’s en de bijhorende kast zal verzekeren. De verzekeringspolis zal diefstal, verlies of beschadiging van de paal, de camera’s en de bijhorende kast, ook bij overmacht, dekken, voor een minimum dekking van EUR 2.000. Op verzoek van MyPitch zal de Club de ondersteunende documenten voorleggen waaruit blijkt dat hun infrastructuur, waar de paal, camera’s en bijhorende kast zijn geïnstalleerd, voldoende wordt gedekt door deze verzekering.

6.3. MyPitch is niet aansprakelijk ingeval van het niet of niet behoorlijk functioneren van de camera’s ten gevolge van een stroomonderbreking, een internet-storing (pakketverlies bij testen van verbinding via standaard ping command naar 8.8.8.8. van niet meer dan 5%) bij de internet-provider van de Club, een te lage download (minimaal 50 Mbps) of te lage upload-snelheid (minimaal 6Mbps) van het internet,  een oneigenlijk gebruik door de Club, of enige andere reden buiten de controle van MyPitch. Bij het ontbreken van stroom tot 15 min voor of tot 15 min na de match kan het geautomatiseerde proces in gedrang komen.

6.4. MyPitch is niet aansprakelijk ingeval van een tijdelijke onbeschikbaarheid van de MyPitch Applicatis om welke reden dan ook.

ARTIKEL 7 – ONDERSTEUNING

Ingeval van storingen met de camera’s kan de Club MyPitch zeven (7) dagen per week, vierentwintig (24) uur op vierentwintig (24) uur, bereiken via e-mail op service@mypitch.app. Binnen vierentwintig (24) uur na het contacteren van MyPitch contacteert MyPitch de club met betrekking tot de aanvraag. Remote support wordt geleverd binnen de vierentwintig (24) uur na eerste contact. MyPitch zal nagaan of het probleem op afstand kan worden opgelost of door instructies te geven aan de Club. Indien na onderzoek door MyPitch blijkt dat  on-site support moet geleverd worden, zal MyPitch afhankelijk van diens beschikbaarheid, maar niet later dan honderdtwintig (120) uur na eerste contact, de installatie ter plaatse herstellen of vervangen. Alle onderhoudswerkzaamheden en installaties gebeuren in overeenstemming met de bepalingen in artikel 8. Deze ondersteuningsdienst is gratis.

ARTIKEL 8 – ONDERHOUD

8.1. De Club verbindt zich ertoe om de paal, camera’s en bijbehorende kast te gebruiken als een voorzichtig en redelijk persoon, zonder de aard of de bestemming ervan te veranderen, en de voormelde goederen te bewaren, te onderhouden, te behouden en bij het einde van de Overeenkomst terug te geven in goede staat en zonder beschadigingen. De Partijen erkennen en komen overeen dat geen normale sleet of veroudering kan worden ingeroepen ter rechtvaardiging van beschadiging van de paal, de camera’s en de bijhorende kast tijdens het eerste jaar van de Overeenkomst.

8.2. De Club is verantwoordelijk voor het regelmatig schoonmaken van de camera’s en zal onverwijld overgaan tot het schoonmaken van de camera’s na ontvangst van een bericht of kennisgeving in die zin van de camera’s of via de MyPitch Applicaties.

8.3. De Club erkent en aanvaardt dat MyPitch een onderaannemingscontract heeft afgesloten met dienstverleners voor onderhoudswerkzaamheden. De Partijen zullen de datum, het tijdstip en plaats van de installatie- en onderhoudswerkzaamheden overeenkomen. De Club zal MyPitch en al haar dienstverleners toegang verlenen tot de volledige infrastructuur van de Club, met inbegrip van het veld, ten behoeve van het onderhoud van het systeem.

8.4. De MyPitch technicus kan, na afspraak met de club de werkzaamheden niet correct uitvoeren in volgende situaties:

      - De minimale vereisten om een installatie uit te voeren zijn niet ingelost, zoals beschreven in artikel 2.

      - De technicus kan de werken niet in een veilige omgeving uitvoeren;

      - De technicus heeft binnen de dertig (30) minuten na vooraf afgesproken uur voor de uitvoering van de werken, geen toegang tot de installatie of de locatie waar de installatie moet plaatsvinden;

      - MyPitch werd minder dan vierentwintig(24) uur op voorhand van het afgesproken tijdstip voor het uitvoering van de werkzaamheden  verwittigd voor het verplaatsen of annuleren van deze werkzaamheden.

8.5. In geval van onmogelijke of geweigerde toegang voor de dienstverlener of de technicus van MyPitch zoals beschreven in artikel 8.3. zal de Club een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 350,00 EUR excl. BTW ter vergoeding van de administratie- en verplaatsingskosten van de dienstverlener of technicus, onverminderd het recht van MyPitch om een bijkomende schadevergoeding te eisen indien deze onbereikbaarheid tot andere schade heeft geleid.

8.6. Herstellingen bij normaal gebruik van de paal, camera’s en bijbehorende kast zijn gratis voor zover er geen sporen zijn van opzettelijke schade en/of sporen van inbraak aan de paal, de camera’s en de bijhorende kast.