algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN MYPITCH

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke relaties tussen (1) MyPitch, een besloten vennootschap, met zetel te Guido Gezellelaan 158, 8930 Menen, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, onder ondernemingsnummer 0763.660.709, (hierna genoemd "wij", "ons" of "MyPitch") en (2) de betalende of gratis gebruikers van de MyPitch Applicaties (hierna genoemd “u” of  "Gebruiker").

Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) regelen het gebruik door de Gebruiker van de MyPitch Applicaties en gerelateerde diensten en vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen ons (MyPitch) en  u.  Door enig deel van de MyPitch Applicaties te gebruiken, erkent u en stemt u ermee in dat uw gebruik van de MyPitch Applicaties uitsluitend door deze Voorwaarden wordt beheerst. Indien u niet akkoord gaat met enige bepaling van deze Voorwaarden, bent U niet gerechtigd de MyPitch Applicaties op enige wijze te (blijven) gebruiken of u er toegang tot te verschaffen.

U verklaart en garandeert dat u de nodige handelingsbekwaamheid heeft om in te stemmen met deze Voorwaarden en deze te aanvaarden.

De nietigheid van een clausule van deze Voorwaarden of haar strijdigheid met de openbare orde dan wel bepalingen van dwingend recht zal zonder gevolg blijven voor de geldigheid en toepasselijkheid van de overige clausules.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

Account: betekent het account dat de Gebruiker aanmaakt via het registratieproces en dat wordt geactiveerd door MyPitch. MyPitch biedt zowel een betalende (“ + Account”) als een gratis (“Free Account”) versie aan van de MyPitch App.  

Diensten: alle diensten die MyPitch levert met betrekking tot MyPitch Applicaties krachtens deze Voorwaarden.

Gebruiker: de gebruiker die een Account aanmaakt en hierdoor toegang krijgt tot de MyPitch Applicaties en daardoor deel uitmaakt van de MyPitch community.

Intellectuele Eigendomsrechten: betekent alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrechten, handels- en dienstmerken, handelsnamen, rechten op logo's en strippen, uitvindingen, vertrouwelijke Informatie, handelsgeheimen en know-how, geregistreerde ontwerpen, ontwerprechten, octrooien, gebruiksmodellen, alle rechten van welke aard dan ook op computersoftware en -gegevens, alle immateriële rechten en voorrechten van de natuur die vergelijkbaar zijn met of samenhangen met het voorgaande, in elk geval waar ook ter wereld en ongeacht of deze al dan niet zijn geregistreerd; en met inbegrip van alle toegekende registraties en alle aanvragen voor registratie, alle vernieuwingen, terugboekingen of uitbreidingen, het recht om schadevergoeding te eisen voor inbreuken uit het verleden en alle vormen van bescherming van soortgelijke aard die overal ter wereld kunnen bestaan.

MyPitch Applicaties: de applicatie en website van MyPitch waar Gebruikers hun voetbalprogressie- en statistieken kunnen bijhouden en delen met anderen.

Website: betekent de algemene website van MyPitch beschikbaar op www.mypitch.app.

ARTIKEL 2 - DE OVEREENKOMST

2.1. Voorwerp. Het voorwerp van de overeenkomst tussen MyPitch en de Gebruiker met betrekking tot de Diensten en de MyPitch Applicaties is het verzamelen van gegevens door het tracken van wedstrijden door camera’s. Deze camera’s detecteren informatie over de spelers op het veld, waaronder de kleur van het shirt (waaruit het team kan worden afgeleid), het rugnummer en de XYZ-coördinaten van de speler. Vervolgens zal een algoritme uit deze gegevens de prestatiestatistieken berekenen van spelers. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden gaat U er ook uitdrukkelijk mee akkoord dat videobeelden van uw wedstrijden en teamstatistieken met clubs die een belang hebben bij deze videobeelden kunnen worden gedeeld.

2.2. Totstandkoming. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen MyPitch  en de Gebruiker met betrekking tot de Diensten en de MyPitch Applicaties. Voor het sluiten van de overeenkomst zullen deze Voorwaarden ter kennis worden gegeven van de potentiële Gebruiker. Door de Diensten te bestellen, een Account aan te maken of een overeenkomst te  sluiten met MyPitch erkent de Gebruiker deze Voorwaarden gelezen te hebben en te aanvaarden.  

2.3. Wijzigingen. MyPitch behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. In dergelijk geval zal MyPitch de Gebruiker tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen door middel van een aankondiging op de Website of de MyPitch Applicaties of een gerichte mededeling van MyPitch aan de Gebruiker. De wijzigingen treden 1 maand na de kennisgeving in werking. De laatste versie van de Voorwaarden is steeds raadpleegbaar via de Website www.mypitch.app .

2.4. Duur. De overeenkomst treedt in werking vanaf de voltooiing van het Account (“aanvangsdatum”) waarbij de Gebruiker deze Voorwaarden en de Privacyverklaring van MyPitch dient te aanvaarden. Daarna zal MyPitch een e-mail versturen ter bevestiging.  Voor betalende abonnementen geldt de overeenkomst voor een initiële duur van 6 of 12 maanden volgend op de aanvangsdatum van de overeenkomst. Na de initiële duur wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van 6 of 12 maanden, naargelang het abonnement dat de Gebruiker heeft gekozen. Voor Gebruikers die een Free Account hebben en dus gratis gebruik maken van de MyPitch Applicaties zal de overeenkomst gelden zolang de Gebruiker zijn Account niet beëindigd is. 

2.5. Overdracht. De Gebruiker is niet gerechtigd om deze overeenkomst, of één of meerdere van zijn/haar verbintenissen uit hoofde van deze overeenkomst, over te dragen aan een derde, tenzij met de voorafgaande en schriftelijke toestemming van MyPitch. 

2.6. Klachten. Klachten met betrekking tot gebreken in de werking van MyPitch Applicaties of de levering van de Diensten moet de Gebruiker zo snel mogelijk melden via  www.mypitch.app/klachten .

2.7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank. Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst. Alle geschillen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de overeenkomst, worden exclusief beslecht door de bevoegde rechtbanken van Gent. 

ARTIKEL 3 – ACCOUNT

3.1. Free/Premium. MyPitch biedt zowel een gratis (“Free Account”) als een betalende versie aan van de MyPitch Applicaties (“+ Account”). Het Free Account zal steeds tot minder functionaliteiten toegang hebben dan een betalend Account. Met betrekking tot het + Account bestaan er twee mogelijke scenario’s. Ofwel betaalt een voetbalclub het abonnement voor al haar leden, waardoor de leden toegang krijgen tot een + Account. Ofwel betalen de leden van de voetbalclub het + Account zelf. Het tweede scenario, waarin de leden van de voetbalclub het + Account zelf betalen, is enkel mogelijk indien er minstens dertig (30) leden van de voetbalclub zich voor een  + Account inschrijven en betalen.

3.2. Activering Account. Een Account kan alleen worden geactiveerd als de Gebruiker de nodige stappen voor registratie heeft doorlopen, alle gevraagde informatie correct en volledig heeft ingevuld, deze Voorwaarden en de Privacyverklaring heeft aanvaard en de registratie door MyPitch is aanvaard. De Gebruiker zal door MyPitch per e-mail op de hoogte worden gebracht van deze aanvaarding door MyPitch. Indien de door de Gebruiker ingevoerde gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal MyPitch de Gebruiker per e-mail verzoeken om binnen 14 dagen de juiste gegevens in te voeren. Na deze termijn vervalt de registratie en dient de Gebruiker opnieuw het registratieproces te doorlopen. Het verlopen van deze termijn kan nooit leiden tot de ontbinding van de overeenkomst. MyPitch behoudt zich te allen tijde het recht voor om een aanvraag te weigeren, mits daar goede redenen voor zijn, en in nauw overleg met de Gebruiker. 

3.3. +13 jaar. MyPitch haar Diensten en MyPitch Applicaties zijn niet gericht op minderjarigen jonger dan 13 jaar. De Gebruiker verklaart minstens 13 jaar te zijn bij het aanmaken van zijn Account.  

ARTIKEL 4 – FACTURATIE & BETALINGSMETHODEN

4.1. MyPitch biedt betalende abonnementen aan, voor een volledig of half voetbalseizoen. Voor Gebruikers die wensen te starten in het midden van een lopend seizoen, biedt MyPitch een aangepast abonnement aan.  De exacte start- en einddatum van het abonnement zal in de MyPitch Applicaties en bevestigingsmail worden aangegeven. Bij het ingaan van het + Account zal de Gebruiker het volledige bedrag dienen te betalen aan MyPitch via de MyPitch Applicaties bij wijze van creditcard/SEPA of een andere beschikbare betalingsmethode. Een betalingsbewijs wordt per e-mail verzonden naar de Gebruiker. Na afloop van een abonnementsperiode, wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor dezelfde periode. De Gebruiker gaat akkoord met automatische facturering bij wijze van creditcard/SEPA bij aanvang van elke nieuwe facturatieperiode, tenzij het + Account geannuleerd werd. Voor meer informatie over de annulering van het Account zie artikel 5 en 6.  

4.2. Neem onmiddellijk contact met ons op als u vragen hebt over bedragen die van uw rekening zijn afgeschreven. Als de kosten per vergissing zijn gemaakt, zal MyPitch uw Account voor het juiste bedrag crediteren. MyPitch zal u  1 week voorafgaand de betaling  informeren, zodanig u 5 dagen de tijd hebt om de betaling te protesteren. Na deze termijn mag u de betaling niet terugboeken. MyPitch hanteert een nultolerantiebeleid voor terugboekingen. Als u een creditcardbetaling betwist via een kaartuitgever die geldig blijkt te zijn, zult u permanent worden uitgesloten van het gebruik van de Diensten en de MyPitch Applicaties en zullen administratieve kosten bijkomend worden aangerekend.

Indien een betaling wordt geweigerd kunnen er door MyPitch administratieve kosten worden aangerekend. 

 4.3. In geval van een geweigerde of niet-betaling heeft de Gebruiker 7 dagen de tijd om alsnog de betaling uit te voeren. Indien na 7 dagen MyPitch nog steeds geen betaling heeft ontvangen zal  MyPitch het + Account deactiveren en zal de gebruiker niet meer gebruik kunnen maken van de betalende Diensten van MyPitch. Alle betalingsverplichtingen van de Gebruiker  worden onmiddellijk opeisbaar. Aan de Gebruiker kunnen administratieve kosten worden aangerekend die het gevolg zijn van de laattijdige, geweigerde of niet-betaling. Ingeval het + Account is gedeactiveerd wegens niet-betaling zullen van rechtswege verwijlinteresten gelden vanaf de dag dat het + Account is gedeactiveerd. Daarnaast is de Gebruiker alle kosten verschuldigd die MyPitch maakt als gevolg van de (buiten)gerechtelijke handhaving van de betalingsverplichting van de Gebruiker op grond van dit artikel.

ARTIKEL 5 - PRIJZEN, ANNULATIE EN TERUGBETALING

5.1. De actuele prijzen van het + Account zijn steeds te vinden op zowel de website als in de MyPitch Applicaties. MyPitch heeft het recht om de prijs van de Diensten aan te passen, rekening houdend met de reële marktwaarde van MyPitch: 

 1. jaarlijks aan het indexcijfer van de consumptieprijzen;
 2. aan het einde van een contractuele termijn, in geval van een eventuele verlenging of verlenging van de op dat moment lopende termijn van de overeenkomst onder voorbehoud van een jaarlijkse herbeoordeling van de prijs door MyPitch en zoals overeengekomen door de partijen;
 3. met uitzondering van de eerste drie (3) maanden na activering, op elk moment na één (1) maand voorafgaande schriftelijke kennisgeving, op voorwaarde dat MyPitch buitengewone veranderingen op de markt aantoont van meer dan twee (2) % ("Prijsaanpassing"), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een specifieke verhoging van de kostencomponent, valutaschommelingen, hogere of bijkomende royalty verplichtingen, op voorwaarde dat deze Prijsaanpassing evenredig is met die extra kosten. Indien een Prijsaanpassing leidt tot een verhoging van meer dan veertig (40) % van de dan geldende prijs, is de Gebruiker  gerechtigd de overeenkomst met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Prijsaanpassing te beëindigen wegens gegronde redenen. Een aanpassing van de prijs zal niet met terugwerkende kracht plaatsvinden.

5.2. Voor het ingaan van elke nieuwe facturatieperiode kan de Gebruiker steeds het + Account annuleren door in de MyPitch Applicaties op “Profiel > Wijzigen > Abonnement > Abonnement vernieuwen” af te vinken. Als Gebruiker kan je er ook voor kiezen om jouw abonnement onmiddellijk stop te zetten, dit doe je in de MyPitch Applicaties op “Profiel > Wijzigen > Abonnement > Betalend abonnement opzeggen” te klikken. Indien de nieuwe facturatieperiode reeds is ingegaan geeft MyPitch in principe geen terugbetalingen. Enkel in de volgende gevallen zal MyPitch voorzien in evenredige terugbetaling: 

 • Wanneer, in het geval dat het niet de voetbalclub is die het + Account voor haar leden betaalt maar minstens 30 leden van de voetbalclub zich ingeschreven voor een + Account en zij dit zelf betalen en de voetbalclub gedurende minstens zes (6) opeenvolgende maanden minder dan dertig (30) leden gemiddeld per maand telt die voor het + Account betalen;
 • In dit geval is de club aan MyPitch, in overeenstemming met hetgeen bepaald in de Club Rental Agreement, een schadevergoeding verschuldigd ter dekking van onder meer de pro rata terugbetaling aan hun leden (die hun + Account zelf betalen) van de prijs van de abonnementen die nog lopen;
 • MyPitch haar Voorwaarden wijzigt, de Gebruiker hier niet akkoord mee gaat en de overeenkomst bijgevolg annuleert.

Hierbij gelden nog de volgende voorwaarden:  

 • Indien er in de maand van opzeg geen wedstrijden zijn getrackt, zal MyPitch die maand aan de Gebruiker volledig terugbetalen.
 •  Indien er in de maand van opzeg wedstrijden zijn getrackt in de MyPitch Applicaties, zal MyPitch geen terugbetaling geven. 
 • Mocht de Gebruiker een korting hebben ontvangen op het bedrag dat de Gebruiker heeft betaald voor zijn (half)jaarlijkse inschrijving, zal het terugbetaalde bedrag worden berekend op basis van deze korting.

5.3. Gedurende de eerste 14 dagen vanaf de dag waarop u deze overeenkomst heeft afgesloten beschikt u over een wettelijk herroepingsrecht, dat u kan uitoefenen door middel een schriftelijke verklaring waarin duidelijk uw wens tot herroeping wordt uitgedrukt, te verzenden naar www.mypitch.app/klachten of naar het postadres aangegeven in deze Voorwaarden. U verliest dit herroepingsrecht echter indien, met uw uitdrukkelijke toestemming en met erkenning van het feit dat u hierdoor uw herroepingsrecht verliest, werd overgegaan tot de levering van digitale content.

ARTIKEL 6 – KLANTENDIENST

6.1. Indien de Gebruiker vragen heeft of problemen ondervindt met betrekking tot de MyPitch Applicaties of de Diensten kan de Gebruiker zich wenden tot de FAQ van MyPitch, beschikbaar op https://help.mypitch.app/support/home.

6.2.Mocht het probleem niet zijn verholpen met de informatie die op de FAQ-pagina te vinden is dan kan de Gebruiker per e-mail (help@mypitch.app) contact opnemen met de klantendienst van MyPitch. De klantendienst is bereikbaar voor de Gebruiker van maandag tot vrijdag tussen 9u00 en 17u00, behalve op officiële verlofdagen en vervangende verlofdagen voor officiële verlofdagen die in een weekend vallen.

6.3. MyPitch zal deze verzoeken steeds zo spoedig mogelijk trachten te behandelen na ontvangst ervan.

ARTIKEL 7 – MYPITCH APP

7.1. MyPitch behoudt zich het recht voor om de MyPitch Applicaties ten allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen (o.a. het design, de werking, de functionaliteiten, ...). De Gebruiker volgt op eerste verzoek de instructies van MyPitch met het oog op het doorvoeren of installeren van eventuele wijzigingen en/of updates van/aan de MyPitch Applicaties. 

7.2. Het leveren van de Diensten en de MyPitch Applicaties houdt een inspanningsverbintenis in van MyPitch. Zo zal MyPitch haar uiterste best doen om een foutloze en ononderbroken service van de MyPitch Applicaties te leveren. MyPitch heeft te allen tijde het recht om, ten behoeve van het verhelpen van een storing of het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de MyPitch Applicaties, de MyPitch Applicaties tijdelijk buiten gebruik te stellen. MyPitch zal deze geplande (onderhouds)werkzaamheden tijdig op de MyPitch Applicaties of Website aankondigen. 

7.3. Met betrekking tot het gebruik van de MyPitch Applicaties is elke Gebruiker ertoe gehouden:  

 • de door wet, reglement, decreet, ordonnantie of besluit van de federale, regionale, lokale of internationale overheid voorgeschreven bepalingen na te leven; 
 • zich te onthouden van het manipuleren van de geleverde informatie, op welke wijze dan ook of met gebruik van eender welke techniek; 
 • zich te onthouden van het opzettelijk ingeven van foutieve informatie;
 • via de MyPitch Applicaties  geen gegevens, berichten of documenten te versturen op eender welke wijze, hetzij gegevens of documenten via de MyPitch Applicaties  op te laden: 
 1. waarbij de rechten (waaronder, maar niet uitsluitend persoonlijkheidsrechten of intellectuele eigendomsrechten) van derde partijen of van de aanbieders van de MyPitch Applicaties  worden geschonden; 
 2. waarvan de inhoud onwettig, schade berokkenend, lasterlijk, gewelddadig, obsceen of onterend is of waarbij de privacy van derde partijen wordt geschonden; 
 3. waarvan het gebruik of het bezit door de Gebruiker bij wet of bij overeenkomst verboden is; 
 4. die virussen of instructies bevatten die schade kunnen toebrengen aan de aanbieders van de MyPitch Applicaties  en/of de MyPitch Applicaties   en/of de Diensten in het gedrang zouden kunnen brengen of verstoren.

7.4. De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die hij/zij onder zijn persoonlijk Account verricht.  U stemt ermee in om ons onmiddellijk te waarschuwen in geval van ongeoorloofd gebruik van uw Account of enige andere schending van de beveiliging. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging als gevolg van de niet-naleving van bovenvermelde vereisten.

7.5. MyPitch behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht om de gebruikersinhoud te controleren en te verwijderen indien deze beschouwd wordt als een inbreuk tegen de bepalingen van deze Voorwaarden of als ongepast, of wanneer deze indruist tegen de rechten van derde partijen of tegen de geldende wetten of regels. MyPitch verwacht van de Gebruiker dat deze naar eer en geweten correcte informatie ingeeft in de MyPitch Applicaties.

ARTIKEL 8 – BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

8.1. Het abonnement van de Gebruiker zal automatisch verlengd worden op het einde van de aangegeven facturatieperiode, tenzij het geannuleerd wordt overeenkomstig de annulatie-instructies in deze Voorwaarden. Annuleren van het + Account is mogelijk tot de laatste dag van de huidige facturatieperiode door in de MyPitch Applicaties op “Profiel > Wijzigen > Abbonnementsinformatie”  te drukken. De Gebruiker zal nog tot het einde van de maand van opzeg toegang hebben tot zijn + Account. 

8.2. MyPitch heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande verwittiging te beëindigen, indien: 

 1. de Gebruiker in gebreke blijft om, binnen een termijn van 5 werkdagen volgend op de tweede schriftelijke aanmaning daartoe, haar verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst na te leven; 
 2. de Gebruiker jonger is dan 13 jaar;
 3. de Gebruiker opzettelijk fraudeert in de MyPitch Applicaties;  
 4. de Gebruiker op om het even welke wijze het imago van MyPitch schaadt of hiertoe de intentie heeft.

8.3. In het geval MyPitch haar voorwaarden wijzigt en u bent niet akkoord met de wijzigingen kan u de overeenkomst annuleren en dient u uw gebruik van de MyPitch Applicaties  stop te zetten. Bijgevolg, indien u uw abonnement niet annuleert vooraleer de wijziging van kracht wordt, aanvaardt u de aangekondigde wijziging.

8.4.  Wanneer MyPitch na verificatie  vaststelt dat een Gebruiker herhaaldelijk foutieve gegevens ingeeft, behoudt MyPitch zich het recht voor om de Gebruiker 1 maand te schorsen van de MyPitch Applicaties. Indien na de schorsing de Gebruiker opnieuw frauduleus gedrag vertoont, kan MyPitch de Gebruiker definitief  verbannen van de MyPich Applicaties. 

8.5. Bij de beëindiging van een Free Account:

 • zal het Account van de Gebruiker onmiddellijk worden gedeactiveerd waardoor de Gebruiker geen toegang meer zal hebben de MyPitch Applicaties en zijn gegevens;
 • zullen alle door MyPitch verleende licenties in het kader van de overeenkomst worden beëindigd. 

8.6. Bij de beëindiging van een + Account:

 • zal de Gebruiker geen toegang meer hebben tot de functionaliteiten en Diensten verbonden met het Premium Account wanneer zijn abonnement verloopt;
 • zal de Gebruiker nog steeds gebruik kunnen maken van de MyPitch Applicaties als een Free Account, tenzij Gebruiker zijn gehele Account  wenst te verwijderen.

ARTIKEL 9 - EIGENDOMSRECHT

9.1. MyPitch is en blijft eigenaar en houder van alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de MyPitch Applicaties. De Gebruiker zal zich onthouden van elke inbreuk op deze rechten.  Alle eventuele intellectuele eigendomsrechten zoals, maar zonder beperking, naburige rechten als producent van de eerste vastlegging van films, komen exclusief toe aan MyPitch.

De Gebruiker zal niets doen dat de eigendom of eigendomsrechten van MyPitch of haar leveranciers op grond van de overeenkomst verkeerd voorstelt, wijzigt of anderszins in gevaar brengt. De Gebruiker zal geen handelingen verrichten die een uitputting van de Intellectuele Eigendomsrechten van MyPitch of haar leveranciers tot gevolg zouden hebben.

9.2. MyPitch kan vrij, zonder enige verplichting en onder door haar te bepalen modaliteiten en voorwaarden, beslissen om de opnames of bepaalde fragmenten via de MyPitch App of MyPitch Website beschikbaar te stellen in de vorm van ‘video highlights’, i.e. een selectie van hoogtepunten van de wedstrijden.  

9.3. Voor zover als nodig, verklaart de Club zich hierbij akkoord met de terbeschikkingstelling van dergelijke ‘video highlights’. De Club verklaart en garandeert over alle benodigde rechten en toelatingen te beschikken om dit akkoord te kunnen verlenen, in het bijzonder de rechten waarvan sprake in artikel 3 van deze Bijlage.

9.4. Indien ‘video highlights’ effectief ter beschikking worden gesteld, zal de Club over een niet-exclusief gebruiksrecht beschikken om deze te delen op haar website en haar sociale mediakanalen. Elk ander gebruik is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij voorafgaandelijk anders schriftelijk overeengekomen met MyPitch. De Club is exclusief verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde rechten en toelatingen voor haar hergebruik van de ‘video highlights’. MyPitch kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor dit gebruik, noch voor enig hergebruik door eventuele derden.  

9.5. Elk ander gebruik van de opnames blijft ten allen tijde uitdrukkelijk voorbehouden aan MyPitch.

9.6. In zoverre de spelers het beheer van hun persoonlijkheidsrechten, in het bijzonder hun naam en hun recht op afbeelding, hebben toevertrouwd aan de Club in het kader van haar activiteiten, verleent de Club MyPitch hierbij een niet-exclusief recht om die persoonlijkheidsrechten te gebruiken voor opnames met de MyPitch camera’s en in de MyPitch App. Dit recht geldt wereldwijd, voor de volledige duur van de Overeenkomst en wordt gratis verleend. Het omvat in het bijzonder, maar zonder beperking, het recht om de naam en de afbeelding van de spelers te reproduceren, aan het publiek mede te delen en ter beschikking te stellen voor voornoemde doeleinden, inclusief de doeleinden bepaald in artikel 2 van deze Bijlage.

9.7. In zoverre de spelers het beheer van hun persoonlijkheidsrechten (nog) niet hebben toevertrouwd aan de Club, maakt de Club zich sterk hun toestemming te zullen bekomen teneinde het gebruiksrecht voorzien in artikel 3.1 van deze Bijlage te verlenen aan MyPitch. Dit alles geldt onverminderd de individuele toestemming die de spelers zouden verlenen bij de individuele installatie en het gebruik van de MyPitch App. De Club zal deze laatste toestemming ten allen tijde respecteren.  

9.8. Indien nodig of gevraagd door MyPitch zal de Club volledige medewerking verlenen en alle mogelijke documenten (laten) ondertekenen om dit gebruiksrecht volle uitwerking te laten krijgen.

9.10. MyPitch zorgt dat alle geregistreerde MyPitch leden die ook lid zijn van de Club de privacy policy (https://mypitch.app/privacy-policy) hebben ondertekend teneinde de privacy maximaal te waarborgen.

9.11. De Club verleent hierbij aan MyPitch een niet-exclusief recht om de naam, het logo en/of het (de) merk(en) van de Club te gebruiken in de MyPitch Applicaties, op haar website, op sociale media en in promotionele materialen zoals, maar zonder beperking, MyPitch documenten. Dit recht geldt wereldwijd, voor de volledige duur van de Overeenkomst en wordt gratis verleend. Het omvat in het bijzonder, maar zonder beperking, het recht om de naam, het logo en/of het merk te reproduceren, aan het publiek mede te delen en ter beschikking te stellen voor voornoemde doeleinden.

ARTIKEL 10 – LICENTIE

10.1. Met inachtneming van deze Voorwaarden en tijdige betaling van de verschuldigde bedragen verleent MyPitch aan de Gebruiker een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-aanwijsbare licentie om de MyPitch Applicaties te gebruiken in overeenstemming met de van toepassing zijnde documentatie en de overeenkomst. Deze licentie vangt aan op de contractdatum en blijft van kracht gedurende de duur van de overeenkomst.

10.2. Onverminderd het bovenstaande is het de Gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MyPitch: 

 1. de MyPitch Applicaties of enig ander product of enig deel daarvan te wijzigen, afgeleide werken te maken of op te nemen in enig ander product; 
 2. MyPitch Applicaties of enig deel daarvan op de markt te brengen, over te dragen, bekend te maken, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, te kopiëren, te distribueren of in sublicentie te geven, alleen of met andere ongeoorloofde software, aan enige andere derde of in combinatie met producten van derde partijen.

10.3. Tenzij handhaving van deze bepaling verboden is door de toepasselijke wetgeving, zal de Gebruiker onder geen enkele omstandigheid proberen, of bewust anderen ertoe aanzetten of toestaan om te proberen de broncode of andere onderdelen van de mechanismen en algoritmen die door de MyPitch Applicaties worden gebruikt te wijzigen, te decompileren, te demonteren, te reverse-engineeren, te ontcijferen, te decoderen of op andere wijze te ontdekken, noch zal de Gebruiker beperkingen opheffen of afgeleide werken creëren van de MyPitch Applicaties of van enig deel van de de MyPitch Applicaties. De Gebruiker mag de MyPitch Applicaties of enig deel daarvan niet wijzigen, modificeren, aanpassen, porten of samenvoegen.

ARTIKEL 11 - AANSPRAKELIJKHEID

11.1. MyPitch is slechts aansprakelijk voor voorzienbare schade van de Gebruiker die het onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van een haar toerekenbare tekortkoming in de naleving van één of meerdere van haar verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst. Haar totale aansprakelijkheid ten aanzien van de Gebruiker is evenwel steeds beperkt tot een bedrag van maximaal 500,00 EURO per schadeoorzaak, tenzij in geval van opzet of grove schuld. MyPitch kan op geen enkele wijze, noch contractueel noch buitencontractueel, aansprakelijk worden gesteld voor het stopzetten van een oudere versie van de MyPitch Applicaties. 

11.2. Voor zover wettelijk toegestaan wordt de MyPitch Applicaties, de Diensten en  andere gerelateerde diensten op een “as is”- basis geleverd. MyPitch wijst alle met inbegrip van eventuele andere - zowel expliciete als impliciete - beloften, voorwaarden, verklaringen en garanties van de hand, met inbegrip van o.a. alle eventuele impliciete garanties inzake geschiktheid voor een bepaald doel, tevredenstellende kwaliteit, redelijke vaardigheid en zorg, systeemintegratie en/of gegevensnauwkeurigheid.

11.3. MyPitch garandeert geenszins dat de MyPitch Applicaties, de Diensten of andere gerelateerde diensten:

 1. ononderbroken zullen zijn of geen fouten bevatten noch dat alle fouten en/of bugs (binnen een redelijke tijdspanne) verholpen zullen worden;
 2. vrij van virussen, op tijd of volledig zullen zijn; en
 3. volledige, accurate, correcte en niet-misleidende informatie zullen verschaffen 

11.4. MyPitch is in geen geval aansprakelijk jegens de Gebruiker voor enige indirecte, punitieve, speciale gevolg- of soortgelijke schade (met inbegrip van schade voor winstderving, gederfde inkomsten, verlies van zaken, verlies of corruptie van gegevens, verlies van goodwill, de kosten voor het aanschaffen van vervangende goederen of diensten, en reputatieschade), ongeacht of dit het gevolg is van nalatigheid, schending van een contract of van een wettelijke verplichting of op enige andere manier. Elke partij heeft de plicht om de schade te beperken.

11.5. MyPitch is niet aansprakelijk voor de niet-naleving van één of meerdere van haar verbintenissen uit hoofde van deze overeenkomst, in het geval deze niet-naleving veroorzaakt wordt door overmacht of een vreemde oorzaak. In hoofde van MyPitch gelden o.a. als overmacht/vreemde oorzaak: brand, uitval van server, netwerk en/of elektriciteit, fraude of bedrog in hoofde van een derde, pandemieën of overheidsingrijpen.

11.6. De Gebruiker zal  beoordelen of hij/zij een beroep kan doen op de Diensten zonder de op de Gebruiker toepasselijke regelgeving te schenden. De Gebruiker aanvaardt dat de gevolgen van een eventuele inbreuk ten aanzien van deze bepaling exclusief voor rekening van de Gebruiker zijn en zal MyPitch integraal vrijwaren voor eventuele schade die zij als gevolg van een dergelijke inbreuk zou lijden.

11.7. Ook in het geval dat MyPitch de overeengekomen online diensten niet kan leveren, is MyPitch niet aansprakelijk, behalve wanneer de niet-levering van de betreffende online diensten het gevolg is van een aan MyPitch toe te rekenen tekortkoming en uitsluitend voor het gedeelte dat binnen de controle van MyPitch viel en in overeenstemming met de beperking van de aansprakelijkheid zoals hierboven beschreven. De beschikbaarheid van het internet is afhankelijk van het internet zelf, de dienstverlener van MyPitch en de telecommunicatieleverancier van MyPitch of de telecommunicatieleverancier van de Gebruiker.  Daarom valt de beschikbaarheid van de online diensten in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld in geval van onbeschikbaarheid van internet) buiten de controle en verantwoordelijkheid van MyPitch, zodat MyPitch in dit opzicht geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.

11.8. De bepalingen van dit artikel 11 (Aansprakelijkheid) zijn niet van toepassing voor zover beperkt of verhinderd door dwingend toepasselijk recht dat niet kan worden gewijzigd of uitgesloten door middel van een contractuele verklaring van afstand.

ARTIKEL 12 - VORDERINGEN VAN DERDEN

12.1. MyPitch zal onmiddellijk schriftelijk in kennis worden gesteld van elke vordering van derden op grond van een vermeende of daadwerkelijke inbreuk door de MyPitch Applicaties of ander materiaal dat door MyPitch beschikbaar wordt gesteld, en zal het recht krijgen om de verdediging en de afwikkeling van een dergelijke vordering te controleren en te sturen. De Gebruiker heeft het recht om op eigen kosten deel te nemen aan een dergelijke procedure. MyPitch dient de Gebruiker regelmatig op de hoogte te houden van de stand van de procedure en/of schikkingsonderhandelingen. De Gebruiker verplicht zich in redelijkheid met MyPitch mee te werken aan het verweer en de afwikkeling van een dergelijke vordering.

12.2. Naar goeddunken van MyPitch en om de inbreuk te elimineren of te voorkomen, zal de plicht van MyPitch naast het opnemen van de verdediging en de afwikkeling van een dergelijke vordering, voorts bestaan uit: op eigen kosten en naar eigen goeddunken 

 1. het inbreukmakende deel wijzigen of vervangen door een niet-inbreukmakend deel; 
 2. de nodige rechten van relevante derden verkrijgen; of
 3. de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen en in geval van een Premium Account de vergoeding naar evenredigheid terugbetalen. 

12.3. In geval van een vermeende of daadwerkelijke inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de MyPitch Applicaties, zal de Gebruiker het gebruik van de MyPitch Applicaties onmiddellijk staken. Indien de Gebruiker deze verplichting niet nakomt, kan MyPitch naar eigen goeddunken deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige schadevergoeding of schadeloosstelling door MyPitch van welke aard dan ook beëindigen.

12.4. De Gebruiker zal MyPitch te allen tijde tijdens en na afloop van de overeenkomst vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle claims, vorderingen, aanspraken, acties, procedures en alle schade met betrekking tot enige schending van de overeenkomst door de Gebruiker, nalatige of onrechtmatige handelingen of verzuimen van de Gebruiker onder de Overeenkomst, het niet of onjuist handelen of de onjuiste voorstelling van zaken door de Gebruikers en/of fouten en verzuimen in de uitvoering van haar verplichtingen onder de overeenkomst, met als gevolg vorderingen van derden.

ARTIKEL 13 - DIVERSE BEPALINGEN

13.1. Geen Impliciete Rechten

Anders dan uitdrukkelijk in de overeenkomst is bepaald, verleent of mag niets in deze overeenkomst worden geïnterpreteerd in die zin dat aan een partij verdere of impliciete rechten of licenties op Intellectuele Eigendomsrechten of -toepassingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, octrooiaanvragen of octrooien) worden toegestaan die in het bezit zijn van of in naam van de andere partij of die onder controle staan van de andere partij.

13.2. Overmacht

13.1. Geen Impliciete Rechten. Anders dan uitdrukkelijk in de overeenkomst is bepaald, verleent of mag niets in deze overeenkomst worden geïnterpreteerd in die zin dat aan een partij verdere of impliciete rechten of licenties op Intellectuele Eigendomsrechten of -toepassingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, octrooiaanvragen of octrooien) worden toegestaan die in het bezit zijn van of in naam van de andere partij of die onder controle staan van de andere partij.

13.2. Overmacht. Met uitzondering van betalingsverplichtingen, zal geen van beide partijen worden gehouden in strijd met haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, voor zover de behoorlijke nakoming of naleving van een dergelijke verplichting wordt verhinderd of vertraagd door een oorzaak die buiten de redelijke controle van die partij valt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, oorlog en andere vijandelijkheden, burgerlijke onlusten, ongelukken, handelsconflicten, stakingen of uitsluitingen, overstromingen, pandemieën, brand, explosies, terreuraanslagen, handelingen of beperkingen van overheidswege of beperkingen van de in- of uitvoer of andere oorzaken die niet onder de controle van de betrokken partij staan. De betrokken partij stelt de andere Partij onverwijld in kennis van de aard en de gevolgen van een dergelijke gebeurtenis en beide partijen stellen, wanneer dit praktisch uitvoerbaar is, al het redelijke in het werk om die gevolgen tot een minimum te beperken en te voldoen aan de respectieve verplichtingen die erin zijn vervat en die zo veel mogelijk in hun oorspronkelijke vorm worden nagekomen.

13.3. Afstand. Geen enkele nalatigheid of vertraging door een partij bij de uitoefening van een recht of rechtsmiddel waarin de wet of de overeenkomst voorziet, zal afbreuk doen aan een dergelijk recht of rechtsmiddel of worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand ervan en zal de uitoefening ervan op een later tijdstip niet uitsluiten en geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht of rechtsmiddel zal verdere uitoefening ervan of de uitoefening van enig ander rechtsmiddel onmogelijk maken.

13.4. Geschillenbeslechting. De partijen zullen te allen tijde te goeder trouw proberen geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, op te lossen door middel van een minnelijke schikking.

13.5. Bronvermelding

Op de MyPitch website's worden clublogo's gebruikt. Dit bronmateriaal is eigendom van Voetbal Vlaanderen/de KBVB. Er wordt enkel gebruik gemaakt van de door Voetbal Vlaanderen/de KBVB publiek beschikbaar gestelde bronmateriaal.